SHOP WITH LOVE

Close

За нас

На 02.09.2020 г. КАПИТАЛ - ИЙСТ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-11733-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията -19“ Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, от които 8500.00 лева европейско и 1500.00 лева национално съфинансиране. Срок на договора: от 02.09.2020 г. до 02.12.2020 г.