SHOP WITH LOVE

Close

Условия за използване на сайта и личните данни

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ


 

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта www.emocosmetics.com и за използването му. Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

 

Във връзка с предоставяните Услуги www.emocosmetics.com обработва лични данни съгласно ЗЗЛД и Общ регламент за защита на личните данни (GDRP).

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

1.Регистрация

1.1. „Капитал Ийст“ ЕООД с адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, с. Войводиново, местност Вельовица, кв.26, № 42, извън регулация, ЕИК: 201064506, предоставя чрез сайта www.emocosmetics.com на физически лица – крайни потребители услуги относно продажба на козметични продукти. Услугите включват продажба и доставка на широка гама от продукти за маникюр, педикюр, коса, мигли, вежди, грим, микроблейдинг, продукти за тяло и кожа, електроуреди, консумативи, рекламни материали и провеждане на курсове и семинари.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. www.emocosmetics.com не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 1.2.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива.

1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите www.emocosmetics.com в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

 

2. Сключване на договор

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.

2.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и www.emocosmetics.com посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от www.emocosmetics.com в електронна форма.

 

3. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

3.1. Сайтът дава възможност за покупка на козметични продукти.

3.2. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на www.emocosmetics.com и/или на съответните трети лица.

3.3. Публикуваните контакти могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с уточняване начина на доставка на козметични продукти и осъществяване ѝ. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод.

3.4. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на www.emocosmetics.com или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

 

4. Прекратяване на акаунт

4.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:

(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта);

(б) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или в закона;

(в) в други случаи, по преценка на www.emocosmetics.com, с предварително предизвестие.

 

4.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:

(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона;

(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;

(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

 

4.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение.

4.4. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

4.5. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 4.1 случаи, www.emocosmetics.com не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване на акаунта.

 

5. Промени

5.1. www.emocosmetics.com си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

5.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

5.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

 

6. Други

6.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, www.emocosmetics.com не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;

(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

 

6.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд.

6.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

6.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

 


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ


 

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

 

Дата на актуализация: 25 май 2018

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

При обработването на лични данни www.emocosmetics.com спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги www.emocosmetics.com обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация;

(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към www.emocosmetics.com;

 

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес, парола и др. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).